Reference projects and history

PE-skum

Fv. 360 Kvistitunnelen- Osterøy Pe-skum

I august 2020 var WGT på Osterøy og gjorde hel innkledning av Kvistitunnelen med Pe-skum

I øvre ende av tunnel var det ikke portal etablert, så her laget WGT en løsning med oppbrett på Pe-skum slik at vann ble ledet inn i v/f sikringen.

Videre ble nedre portal dekket med Pe-skumplater på utside for å sikre mot uønsket nedfall fra fjellet.

PE-skum

Fv. 862 Skalandtunnelen- Senja - Tunneloppgradering

Høsten 2019 var WGT på Senja og oppgraderte Skalandstunnelen med PE-skum og armering klargjort for sprut.

Mengdene ble rundt 13.000 kvm

Concrete Canvas

Funksjonskontrakter i Bergen

Høsten 2019 vant Løvaas Maskin AS en funksjonskontrakt med Bergen kommune der de blant annet skulle utbedre og vedlikeholde grøfter og etablere sandfang fremfor ulike rør og bekker. De valgte å etablere sandfang ved hjelp av CC8 or gjorde dermed installasjonen enkel og kostnadseffektiv.

Concrete Canvas

Bybanen Mindemyren

NCC brukteConcrete Canvas (CC8) til tetting av en midlertidig dam i forbindelse med bygging av Bybanen i Bergen.

Selv om Concrete Canvas har en sertifisert levetid på over 100 år ble den valgt her fordi den er lett å jobbe med, legges raskt og gir en sterk og tett overflate.Det er bare å rulle ut, skru sammen og tilsette vann så herder og tetter den iløpet av 24 timer.

Membran

Svegatjørn-Rådal utvendige portaler

Kledning av utvendige portaler med Mapeplan og fiberduk

Membran

Svegatjørn - Rådal

På nye E-39 fra Os til Bergen har vi kledd de innvendige portalene med Mapeplan 2mm membran og filt.

WGT-100

Toppe tunnelen

Toppetunnelen har alltid hatt for lite kjørehøyde og løsningen ble derfor en kombinasjon av WGT-100, som bygger mindre enn 10 cm i kombinasjon med senking av kjørebane. Det ble i tillegg montert opp flettverks-gjerde for å unngå unødig hærverk på v/F løsningen.

Tunnelduk

Sopsugterminalen – Sverige

Sveriges största Sopsugsterminal. W. Giertsen Tunnel har på uppdrag av Veidekke Entreprenad monterat WG Tunnelduk i ett bergrum samt infartstunnel ämnat som sopsugsterminal, belägen i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.   Ett takvalv monterades, där vatten leds bort i hängrännor, ner i stuprör, och till befintlig dränering. Detta för att skydda de installationer och maskiner som placerats i bergrummet och infartstunneln.


Tunnelduk

Bergrumsgaraget, Stockholm – Sverige

Bergrumsgaraget, Liljeholmskajen, Stockholm 47 000 kvm fördelat på fem bergrum.

Projektet vann ROT-priset, 2016 och är nominerade till Årets Bygge 2017. Ett projekt med stor komplexitet och volym, samt med många installationer, var hanteringen av inläckande vatten en utmaning, ett problem som noga utvärderats. ”Valet föll till slut på en teknisk lösning i form av en tunnelduk” (Johan Ax-Riise, JM AB)

Totalt har 11 000 kvm tunnelduk monterats, fördelat på de 5 olika bergrummen. I de tre parkeringshallarna monterades duken som en ”paraplylösning” för att leda bort inläckande vatten från parkeringsytorna, och i de två bergrummen som skall nyttjas som kommersiella ytor monterades duken som ”hel inklädnad”, detta för att även hantera fukten, och få en kontrollerad miljö anpassad till den tänkta verksamheten.

Tunnelduk

Romerike Avløpsselskap og Nedre Romerike Vannverk

W. Giertsen Tunnel har levert og montert vannsikringsløsninger til NRA og NRV.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) er et interkommunalt avløpsselskap for Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Anlegget har til formål å samle og behandle spillvannet fra eierkommunene. NRA er et fjellanlegg hvor den operative driften foregår i et lukket miljø inne i fjellet. Som ved alle andre fjellanlegg har også NRA behov for kontroll på vann og fuktighet. Nedre Romerike Vannverk (NRV) er et interkommunalt selskap på lik linje som NRA, men eies av Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapets ansvar ligger i å levere vann til kommunene, herunder også reservevannsanlegg. NRV er et typisk fjellanlegg på linje som NRA, hvor produksjonen foregår i utsprengte haller.

W. Giertsen Tunnel ble hentet inn som spesialist på vann- og frostsikring av fjellhaller og inngikk i 2010 rammeavtale med NRA/NRV. Vårt produkt WG Tunnelduk er spesialutviklet for å sikre alle typer fjellanlegg for truende vann og drypp. På deler av anleggene har vi montert WG Tunnelduk samtidig som det har vært full operativ produksjon. NRA og NRV er idag i full drift med vannsikring fra W. Giertsen Tunnel  


WGT-100

Bybanen I Bergen

W. Giertsen Tunnel har levert og installert vannsikringsløsning i alle tunneler på Bybanen i Bergen. Bybanen i Bergen ble realisert for å treffe de stadig økende trafikale utfordringene mot sentrumsnære områder. Første del av banen ble åpnet i 2010 og er blitt et foretrukket kollektivtilbud for mange reisende. W. Giertsen Tunnel med produktet WGT-100 Tunnelhvelv ble valgt som leverandør og produkt for tunnelene på bybanen. Systemet er en komplett letthvelv- og vannsikringsløsning.

WGT-100 krever lite vedlikehold og svært effektive reparasjoner gjør at man sikrer kort driftsstans ved en eventuell skade på hvelvet. WGT-100 fra W. Giertsen Tunnel ble valgt som tunnelhvelvløsning også på Bybanen del 2 som åpnet i 2013. Byggherre var opptatt av at løsningen skulle imøtekomme gjeldende reguleringer i tillegg til å være drifts- og kostnadseffektiv. Vår løsning tilfredsstiller krav for bruk i banehvelv. Bygging av Bybanens siste og tredje del startet i 2013. Også her er W. Giertsen Tunnel og systemet WGT-100 valgt som hvelvløsning. Denne delen går fra Lagunen og ut til Bergen Lufthavn, Flesland. Et slikt kollektiv tilbud håper man vil gjøre reisen til og fra flyplassen og nærliggende næringsområder mye mer effektiv enn i dag.

W. Giertsen Tunnel vil levere totalt rundt 90 000 m2 med WGT-100 fordelt på alle tre deler av Bybanen i Bergen. I tillegg leverer og monterer vi membran på utvalgte portaler på prosjektet.

Tunnelduk

Sønnå Kraftverk

Sønnå Kraftverk består av to kraftverk i en felles fjellhall, innerst i Saudafjorden i Rogaland. Kraftanleggene i Saudafjorden startet opprinnelig sin drift i 1919 og har lang tradisjon for kraftutvinnelse. I 2009 ble Sønnå Kraftverk åpnet av hovedeier Elkem. Det nye kraftverket er et typisk fjellanlegg hvor hele 34 km med nye tunneler er sprengt ut. Som ved de fleste anlegg sprengt ut i fjell utgjør fuktighet og drypp en stor trussel. Spesielt i et anlegg som Sønnå Kraftverk hvor fjellhallene inneholder kostbart og moderne utstyr.

W. Giertsen Tunnel ble hentet inn som spesialist på vannsikring av fjellanlegg med sin patenterte løsning, WG Tunnelduk. Løsningen passer utmerket for bruk i fjellanlegg som eksempelvis kraftverk ettersom man skreddersyr systemet til hvert enkelt prosjekt.

I Sønnå Kraftverk har vi levert og montert vannsikring med WG Tunnelduk i stasjonshall, atkomst, trafo, skinnestoll, ventilkammer og ledningstunnel. Sønnå Kraftverk er bare ett eksempel på kraftverk i fjell hvor W. Giertsen Tunnel har levert vannsikringsløsninger. Dette er et område vi har bred erfaring med, både på produkt og teknisk drift.

WGT-100

Eiksundtunnellen

Verdens dypeste undersjøiske vegtunnel har vannsikring fra W. Giertsen Tunnel.

Eiksundtunnelen ble åpnet for trafikk i 2008 og er en 7765 meter lang undervannstunnel mellom Hareidlandet øy og fastland. På det dypeste punktet er tunnelen 287 meter under havoverflaten og har en minimun overdekning på anslagsvis 50 meter. Eiksundtunnelen er et typisk Norsk fjordkrysningsprosjekt – hvor man fester bebygde samfunn i utkanten mot mer sentrale strøk.

Tunnelen ble drevet med tradisjonell «drill and blast»-metode, hvor man borrer hull som fylles med sprengladninger. W. Giertsen Tunnel AS ble hentet inn som underentreprenør på vann- og frostsikring av tunnelen. Byggherre valgte vår WGT-100 løsning som den mest kostnads- og driftseffektive løsningen.

Totalt har vi levert og installert over 110 000 m2 med WGT-100. Prosjektet og leveransen har vært en stor suksess. Idag farter over 2 000 biler gjennom tunnelen hver eneste dag og vannsikringsløsningen fra W. Giertsen Tunnel gjør at bilistene kan kjøre gjennom en vannsikret og trivelig tunnel, 287 meter under havet.  


Tunnelduk

The Sopsug Terminal – Sverige

Sveriges största Sopsugsterminal. W. Giertsen Tunnel har på uppdrag av Veidekke Entreprenad monterat WG Tunnelduk i ett bergrum samt infartstunnel ämnat som sopsugsterminal, belägen i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.   Ett takvalv monterades, där vatten leds bort i hängrännor, ner i stuprör, och till befintlig dränering. Detta för att skydda de installationer och maskiner som placerats i bergrummet och infartstunneln.

Tunnelduk

The Bergrums garage, Stockholm - Sweden

The Bergrumsgaraget, Liljeholmskajen, Stockholm 47,000 sqm divided into five storage rooms.

The project won the ROT award, 2016 and was nominated for the Building of the Year 2017. This was a project with great complexity and volume with complications with collecting and handeling of water. "The choice ultimately fell on a technical solution in the form of a tunnel canvas." (Johan Ax-Riise, JM AB)

A total of 11,000 square meters of tunnel canvas has been installed, distributed over the 5 different rock cavities. I the three parking halls mount the tablecloth as an "umbrella solution" to carry away collected water from the parking areas, and I have the two bunk rooms to be new, which commercial exterior mount the canvas, this to keep it moist, and get and control environment adapted to the intended business.

Tunnelduk

Nedre Romerike sewage treatment and Nedre Romerike water treatment facilities

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) is an intermunicipal sewage company for Rælingen, Skedsmo and Lørenskog county. The facility is intended to collect and treat wastewater from the municipal owners. NRA is a plant where the operations take place in a closed environment inside the mountain. As with any other mountain plants humidity poses a major threat for NRA.

Nedre Romerike Vannverk (NRV) is an intermunicipal company in the same way as NRA, but owned by Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen and Skedsmo. The companys responsibility is to supply water to the municipalities, including spare water systems. NRV is a typical mountain plant, where production takes place in excavated rock.

W. Giertsen Tunnel was brought in as a specialist in water protection of caverns. In 2010 we signed a framework agreement with NRA/NRV as the choosen supplier of waterproofing solutions. Our product WG Tunnelsealing are specially designed to secure all types of underground facilities for threathening water and drip. In parts of the NRA and NRV we have assembled WG Tunnelsealing while the facilities have been in full operational production.

NRA and NRV is today fully operational with waterproofing solution WG Tunnelsealing from W. Giertsen Tunnel.

Tunnelduk

Power plant in Saudafjorden

The power plants in Saudafjorden started operations in 1919 and has a long tradition for natural energy. In 2009 Sønnå Kraftverk (Power Plant) opened by majority owner Elkem. The new power plant is a typical mountain facility where over 34 km of tunnels are excavated. As with most plant excavated in rock one of the biggest threats are constitute humidity and drip. Especially in a facility that Sønnå Kraftverk where the caverns contain expensive and modern equipment.

W. Giertsen Tunnel was brought in as a specialist in waterproofing of underground facilities with our patented solution, WG Tunnelsealing. The solution is perfect for use in underground facilities such as power plants as the solution gets tailored for each individual project.

In Sønnå Kraftverk W. Giertsen Tunnel has supplied and installed waterproofing with WG Tunnelsealing in the station hall, access tunnel, transformer hall, valve chamber and pipe tunnel.

Sønnå Kraftverk is just one example of power plants where W. Giertsen Tunnel has provided the waterproofing solutions. This is a field where we have extensive experience with both product and technical operations.

Concrete Canvas

Funksjonskontrakter i Bergen

Høsten 2019 vant Løvaas Maskin AS en funksjonskontrakt med Bergen kommune der de blant annet skulle utbedre og vedlikeholde grøfter og etablere sandfang fremfor ulike rør og bekker. De valgte å etablere sandfang ved hjelp av CC8 or gjorde dermed installasjonen enkel og kostnadseffektiv.

Concrete Canvas

Bybanen Mindemyren

NCC brukteConcrete Canvas (CC8) til tetting av en midlertidig dam i forbindelse med bygging av Bybanen i Bergen.

Selv om Concrete Canvas har en sertifisert levetid på over 100 år ble den valgt her fordi den er lett å jobbe med, legges raskt og gir en sterk og tett overflate.Det er bare å rulle ut, skru sammen og tilsette vann så herder og tetter den iløpet av 24 timer.

Membran

Svegatjørn-Rådal utvendige portaler

Kledning av utvendige portaler med Mapeplan og fiberduk

Membran

Svegatjørn - Rådal

På nye E-39 fra Os til Bergen har vi kledd de innvendige portalene med Mapeplan 2mm membran og filt.

WGT-100

Toppe tunnelen

Toppe tunnel has always had too low total height and the solution was therefore a combination of WGT-100, which builds less than 10 cm in combination with lowering of the asphalt. In addition, braided fencing was installed to avoid unnecessary vandalism of the v / F solution.

WGT-100

Bergen Light Rail - Bybanen

Bergen Light Rail system (Bybanen) was realized to meet the constantly increasing traffic challenges to central ares. The first parcel of the rail opened in 2010 and has becomed a preferred public transport for many travelers.

All tunnels in the Bergen Light Rail system is supplied and installed with WGT-100 waterproofing by W. Giertsen Tunnel.  The WGT-100 is a complete waterproofing solution for low-traffic communication tunnels, perferctly for Bergen Light Rail.

WGT-100 ensures a tunnel free from drop and humidity while the bright color creates a pleasant environment for the travelers. In some tunnels the WGT-100 has been lit up with color lights to create an artistic scenery. The system comes complete with tailor-made inspection hatches so that you'll always have full control of the installations behind the arches.

The second parcel opened in 2013 while the third and last parcel is planned to open in 2016. W. Giertsen Tunnel supplies and installs WGT-100 for all tunnels in second and third parcel. With the third parcel opened you can travel with the Bergen Light Rail from the city centre, and all the way out to Bergen Airport Flesland.

WGT-100

The Eiksund tunnel

The Eiksund Tunnel was open for traffic in 2008 and is a 7765 meters long rocktunnel connecting the Hareidlandet Island to the mainland.

At its deepest point the tunnel reach a depth of 287 meters below mean sea level and have a minimum rock cover at approximate 50 meters.

The Eiksund Tunnel is a typical Norwegian Fjord Crossing Project driver in rock quality of gneiss, gabbro and limestone structure. The construction method was carried out by traditional drill & blast and rock support by bolting and sprayed concrete.

In order to find a permanent water proofing solution in the tunnel the owner the Norwegian Road Administration Department choose the tunnel sealing WGT-100 as the most cost-effective method.

Our company, W. Giertsen Tunnel AS, was engaged as a sub-contractor at the project and installed successfully over 110.000 m2 of the WGT-100 Tunnel Sealing.

Today the traffic load in the tunnel is approximate 2.000 vehicle per day and the tunnel sealing installed by W. Giertsen Tunnel AS is keeping the tunnel dry and gives the drivers a nice and safe travel 287 meters below the sea level.

No items found.
Read more about our solutionsGet in touch

W. Giertsen Tunnel specialize in waterproofing of tunnels and rock caverns

Contact

Nygårdsviken 1
5165 Laksevåg
Bergen, NO
Copyright © 2022 W. GIERTSEN AS